دانشگاه صنعتی شریف
نقشه سایتتماس با دانشگاهEnglish

روسای سابق

دکتر محمدعلی مجتهدی
۱۳۴۶-۱۳۴۴
پروفسور فضل‌اله رضا
۱۳۴۷-۱۳۴۶
دکتر محمدرضا امین
۱۳۵۱-۱۳۴۷
دکتر سیدحسین نصر
۱۳۵۴-۱۳۵۱
صفحه وب: www.hosseinnasr.com
دکتر مهدی ضرغامی
۱۳۵۶-۱۳۵۴
دکتر علیرضا مهران
۱۳۵۷-۱۳۵۶
دکتر حسینعلی انواری
۱۳۵۸-۱۳۵۷
دکتر علیمحمد رنجبر
۱۳۵۹-۱۳۵۸
صفحه وب: http://sharif.ir/~amranjbar
دکتر عباس انواری
۱۳۶۱-۱۳۵۹
صفحه وب: http://sharif.ir/~anvari
دکتر علی‌اکبر صالحی
۱۳۶۴-۱۳۶۱
دکتر عباس انواری
۱۳۶۸-۱۳۶۴
صفحه وب: http://sharif.ir/~anvari
دکتر علی‌اکبر صالحی
۱۳۷۲-۱۳۶۸
دکتر سیدمحمد اعتمادی
۱۳۷۴-۱۳۷۲
دکتر خطیب‌الاسلام صدرنژاد
۱۳۷۶-۱۳۷۴
صفحه وب: www.sadrnezhaad.ir/sk
دکتر سعید سهراب پور
۱۳۸۹-۱۳۷۶
صفحه وب: http://sharif.ir/~saeed


لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس web [at] sharif.ir ارسال فرمایید
۱۳۹۰، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
طراحی و اجرا در آزمایشگاه وب Powered by Cybiran