دانشگاه صنعتی شریف
نقشه سایتتماس با دانشگاهEnglish
۱۳۹۰/۰۴/۱۹  ۱۱:۳۰

آگهي مناقصه‌ي دو مرحله­‌اي انتخاب پيمانكار طبخ و توزيع غذا

دانشگاه صنعتي شر يف در نظر دارد خدمات مربوط به طبخ و توزيع غذاي دانشجويان و كاركنان خود را به پيمانكاران داراي مجوز و تأييد صلاحيت شده واگذار نمايد.
واجدان شرايط، مي‌توانند جهت ملاحظه محل و اطلاع از شرايط مناقصه، از 19/4/90 لغايت27/4/90 از ساعت 8:30 لغايت 12:30 به استثناي ايام تعطيل به دفتر مديريت امور دانشجويي واقع در تهران خيابان آزادي مراجعه نمايند.
همراه داشتن اسناد ذيل ضروري است:
1- تصوير مدارك ثبت شركت، اساسنامه و خلاصه‌ي سوابق شركت.
2- مشخصات قراردادهاي سه سال اخير و حداقل سه مورد رضايت نامه از كارفرمايان قبلي با قید تاريخ.
3- تصوير آخرین برگ تأييد صلاحيت.
بديهي است پس از بررسي مدارك، از پيمانكاران واجد شرايط برای تسلیم پیشنهاد کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.
 

روابط عمومي
دانشگاه صنعتي شريف

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس web [at] sharif.ir ارسال فرمایید
۱۳۹۰، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
طراحی و اجرا در آزمایشگاه وب Powered by Cybiran